Przejdź do treści

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.ovomen.com prowadzonego przez OvO Men z siedzibą w Luboniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział, pod numerem KRS: 0000981236, numerem NIP:  7831860387 i kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych, zwanym w dalej części Regulaminu „Sprzedającym”.
 2. Korespondencja ze Sprzedającym odbywa się w formie pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego tj. ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@ovomen.com.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednia akceptacja Regulaminu.
 4. Informacje przedstawione na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 71 ustawy Kodeks Cywilny.
 5. Każdy towar oferowany przez Sprzedającego zawiera jego szczegółowy opis, w tym parametry techniczne oraz informację o cenie brutto (wraz z podatkiem VAT) i cenie jednostkowej brutto (wraz z podatkiem VAT).
 6. W przypadku obniżeniu ceny towaru, Sprzedający obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub informację o najniższej cenie  towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, gdy termin ten był krótszy.
 7. Sprzedający nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 8. Sprzedający informuje Klienta o akceptowanych metodach i terminie płatności przed zawarciem umowy.
 9. Klient zostaje poinformowany o możliwych sposobach dostawy, cenie brutto poszczególnych dostaw i ich terminach przed zawarciem umowy.

 

II. Dostęp do opinii

 1. Sprzedający umożliwia dostęp do wystawionych przez Klientów opinii o sprzedawanych produktach i zapewnia, że podjął działania ukierunkowane na weryfikowanie ich pochodzenia, w szczególności takie jak:  brak podejmowania współpracy z przedsiębiorstwami, zajmującymi się kreowaniem sztucznych opinii,  możliwość zostawienia recenzji o produkcie wyłącznie po zalogowaniu na konto klienta/podaniu adresu e-mail i imienia.

 

III. Składanie zamówienia 

 1. Klient może złożyć zamówienie za uprzednią rejestracją albo bez rejestracji.
 2. Rejestracja Klienta polega na założeniu konta użytkownika i wypełnieniu formularza rejestracji, w którym podawane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko (opcjonalnie firma), adres do doręczeń (opcjonalnie: adres siedziby przedsiębiorstwa), opcjonalnie dane identyfikacji podatkowej, adres e-mail i opcjonalnie numer telefonu. Skorzystanie z możliwości rejestracji jest nieodpłatne i dobrowolne. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarejestrowanego konta użytkownika, która jest umową zawartą na czas nieokreślony. Na stronie z formularzem rejestracji konta użytkownika znajdują się odnośniki do Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Klient składa zamówienie na zakup towaru oferowanego przez Sprzedającego poprzez wybór stosownego towaru w określonej ilości i wariancie oraz kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
 4. Następnie Klient kierowany jest do podsumowania swoich zakupów z odnośnikiem do treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Przed kliknięciem przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient zaznacza odpowiednie pole z informacją, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
 6. Następnie Klient wypełnia pola z danymi osobowymi (przy opcji bez rejestracji) albo zmienia dane osobowe wskazane w zarejestrowanym koncie użytkownika (przy opcji z rejestracją) oraz wybiera preferowany sposób dostawy i płatności.
 7. Kolejno Klient otrzymuje od Sprzedającego „potwierdzenie złożenia zamówienia” na wskazany adres e-mail. Po przetworzeniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedającego „potwierdzenie przyjęcia zamówienia” na wskazany adres e-mail, co przesądza o zawarciu skutecznej umowy sprzedaży.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera informacje o Sprzedającym, informacje o zakupionym towarze, łącznej cenie brutto towaru, cenie jednostkowej brutto towaru, wybranym sposobie płatności, sposobie dostawy, cenie brutto i terminie dostawy, a także załączniki w postaci formularza reklamacji, jak i formularza odstąpienia od umowy sprzedaży oraz formularza informacyjnego dla Klienta, będącego konsumentem zgodnie z wymogami z art. 12 ustawy o Prawach konsumenta.

 

IV. Metody płatności 

 1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sprzedającego są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i są podawane w złotych polskich.
 2. Klient może uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób:
  1. gotówką za pobraniem w chwili dostarczenia towaru,
  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od zawarcia umowy,
  3. e-transferem za pośrednictwem platformy Paypal w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

 

V. Sposoby dostawy 

 1. Sprzedający dokonuje dostawy za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Klienta z opcji do wyboru zaproponowanych przez Sprzedającego. Przed dokonaniem wyboru Klient otrzymuje informacje o koszcie dostawy brutto, która zależna jest od wybranej opcji dostawy oraz o terminie dostawy.
 2. Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) i w ciągu 10 (poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej), a jej ostateczny termin zależy od wybranej formy dostawy. Klient zostaje powiadomiony o cenie brutto i terminie dostawy każdej z opcji dostawy przed zawarciem umowy.
 3. Do przesyłki Sprzedający załącza potwierdzenie zamówienia wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, a także formularz reklamacji, jak i formularz odstąpienia od umowy sprzedaży oraz formularz informacyjny dla Klienta, będącego Konsumentem oraz inne informacje opisane w art. 12 ustawy o Prawach konsumenta, w tym informacje o obowiązku dostarczenia towaru bez wad.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Niniejszy dział dotyczy Klientów o statusie konsumenta.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów pierwotnego dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 – dniowego terminu w formie pisemnej np. przy wykorzystania wzoru otrzymanego od Sprzedającego formularza lub w formie elektronicznej (wysłanie formularza drogą e-mail lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego). Sprzedający potwierdza na trwałym nośniku doręczenie mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej.
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient odsyła zamówiony towar na adres siedziby Sprzedającego lub przekazuje go upoważnionej osobie trzeciej. Do zachowania terminu wystarczy nadanie towaru przed jego upływem.
 4. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z jego dostarczeniem do Sprzedającego. W przypadku dostarczenia towaru do miejsca zamieszkania Klienta, gdy towaru nie można odesłać drogą pocztową, Sprzedający odbiera towar od Klienta.
 5. Zwrot uiszczonej ceny sprzedaży, dostawy i innych kosztów następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że Klient wyraźnie zażądał innej formy zwrotu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

VII. Odpowiedzialność Sprzedającego 

 1. Niniejszy dział dotyczy Klientów o statusie konsumenta.
 2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta za brak zgodności towaru z umową, chyba że Klient w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że określona cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową i w sposób niebudzący wątpliwości to zaakceptował.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową dotyczy braku zgodności z towarem istniejącej w chwili jego dostarczenia Klientowi i trwa przez okres 2 lat, liczony od chwili dostawy, chyba że Sprzedający ustalił dłuższy termin przydatności towaru do użycia.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może wybrać inny sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową np. zaproponować naprawę zamiast wymiany i odwrotnie, gdy doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli obie formy są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Wówczas Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient jest uprawiony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy także, gdy Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową poprzez wymianę lub naprawę, chociażby Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, a także gdy Sprzedający oświadczył, że nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta oraz gdy niezgodność towaru z umową jest istotna.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku istotności braku zgodności towaru z umową.

 

VIII. Proces reklamacyjny 

 1. Sprzedający oferuje Klientowi formularz reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji Klient udostępnia Sprzedającemu towar na koszt Sprzedającego.
 2. Klient może złożyć reklamację w wybrany sposób zgodnie z danymi korespondencyjnymi Sprzedającego wskazanymi w dziale I ust. 2.
 3. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku zasadnej  reklamacji, Sprzedający informuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. W przypadku braku ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni, reklamację traktuje się jako uznaną za zasadną.
 4. Naprawa lub wymiana następuje w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty z tym związane ponosi Sprzedający.
 5. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na oficjalnej stronie UOKiK.

 

IX. Newsletter 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze marketingowym o działalności Sprzedającego i oferowanych przez niego produktach i usługach poprzez zapisanie się do newslettera.
 2. Newsletter jest przesyłany wyłącznie na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Zapisanie się do newslettera następuje poprzez uzupełnienie pola adresem e-mail i kliknięcie przycisku „dołącz do newslettera”. Następnie na wskazany adres e-mail przychodzi wiadomości, w której Klient potwierdza chęć zapisania się do newslettera poprzez kliknięcie w link „Wyrażam zgodę” pod treścią: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci ………………………………..  przez ……………………………….. w celu otrzymywania informacji marketingowym o działalności ……………………………….. i oferowanych przez niego produktach i usługach. Zostałem/am poinformowany/a o prawie odwołania zgody na newsletter w dowolnym terminie. Udostępniono mi odnośnik do stosowanej Polityki prywatności.”
 4. Skorzystanie z newslettera jest nieodpłatne i dobrowolne. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze marketingowym o działalności Sprzedającego i oferowanych przez niego produktach i usługach w wybrany sposób zgodnie z danymi korespondencyjnymi Sprzedającego wskazanymi w dziale I ust. 2 bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

X. Ochrona danych osobowych i polityka Cookies 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz polityki Cookies zawarte są w Polityce prywatności Sprzedającego.

 

XI. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny i innych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta i innych podmiotów.
 3. Sprzedający jest uprawiony do zmiany Regulaminu, przy czym do umów zawieranych przed zmianą, stosowane jest dotychczasowe brzmienie Regulaminu.