Przejdź do treści

Rodo

1. Administratorem danych osobowych jest firma OvO MEN z siedzibą w Luboniu.

2. Kontakt do Administratora danych osobowych:

a. e-mail: biuro@ovomen.com

b. adres korespondencyjny: Graniczna 3 62-030 Luboń, Polska

3. Na podstawie art. 13 ust. 1 lit. c RODO Administrator danych osobowych wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych następuje w sytuacji, gdy jest to niezbędne i konieczne tj.:

      a. w celu zawarcia i wykonania umowy w trybie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

      b. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w trybie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

      c. w przypadku wyrażenia zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, w tym osobno dla celów marketingowych Administratora danych osobowych oraz korzystania z usługi newsletter, 

      d. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w trybie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO np. dla celów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

4. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych:

      a. imiona i nazwisko, 

      b. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, 

     c. dane identyfikacji podatkowej.

5. Administrator danych osobowych może przekazywać Pani/Pana dane osobowe:  

      a. jednostkom świadczącym usługi księgowe Administratora danych osobowych,

      b. jednostkom świadczącym usługi zarządzania systemami informatycznymi Administratora danych osobowych, 

      c. jednostkom świadczącym usługi zarządzania systemami płatniczymi Administratora danych osobowych,

      d. usługodawcom pocztowym i kurierskim, 

      e. innym kategoriom podmiotów, gdy jest to niezbędne i konieczne, 

      – każdorazowo na podstawie stosownej umowy zawartej z Administratorem danych osobowych i wyłącznie w celach wskazanych w paragrafie III zgodnie z art. 28 ust. 1 – 10 RODO. 

6. Na podstawie art. 13 ust. 1 lit. f RODO Administrator danych osobowych wskazuje, że nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych. 

7. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. f RODO Administrator danych osobowych wskazuje, że Pani/Pana dane będą/nie będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania za uprzednią zgodą, która może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. 

8. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. a RODO Administrator danych osobowych wskazuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub wynikających z odrębnych przepisów prawa terminów do dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora danych osobowych lub przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. W odniesieniu do usługi newsletter/zgód marketingowych dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych usług lub do chwili wycofania zgody. 

9. Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO Administrator danych osobowych wskazuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

      a. dostępu do swoich danych osobowych w trybie art. 15 ust. 1 – 4 RODO oraz otrzymania ich kopii,

      b. sprostowania swoich danych osobowych w trybie art. 16 RODO,

      c. usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust. 1 – 3 RODO,

      d. ograniczenia swoich danych osobowych w trybie art. 18 ust. 1 – 3 RODO, 

      e. przenoszenia swoich danych osobowych w trybie art. 20 ust. 1 – 4 RODO,

      f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 21 ust. 1- 6 RODO,

      g. złożenia skargi do organu nadzorczego w trybie art. 77 ust. 1 – 2 RODO tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

10. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. e RODO Administrator danych osobowych wskazuje, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy, a brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wykonania umowy. 

11. Szczegółowe informacje w zakresie plików Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej www.ovomen.com zarządzanej przez Administratora danych osobowych znajdują się tutaj